Nachádzate sa na webovom rozhraní www.euroclean.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje naša spoločnost EuroClean, s.r.o., so sídlom Lidická 1348, 252 63 Roztoky, IČ: 26141477, DIČ: CZ26141477 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 73883

 • Adresa pre doručovanie: EuroClean, s.r.o., Lidická 1348, 252 63 Roztoky
 • Telefónne číslo: +420 224 811 900
 • Kontaktný e-mail:
 1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení dopytu na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k ziskavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a užívaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a na ďalej uvedené  účely, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), v znení neskorších predpisov.

 • 1.1. Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia kontaktného formulára. Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie.

 • 1.2. Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme čo najjednoduchšie užívanie webového rozhrania.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu pre uživateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. K vedeniu databázy používateľov webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním dopytu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

 • 1.3. Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Naše spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOÚ a je vedená v registri na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00067810.

Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné a ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 • 1.4. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby.

 • 1.5. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovani (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie Vám budu bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

 • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;
 • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v  ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka Vašeho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informacií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz).

Naša spoločnosť i prípadní spracovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

 

 1. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané „cookies“. Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

 • 2.1. Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Potvrdením súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísaným na webovom rozhraní.

 • 2.2. Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nieje vylúčene, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 • 2.3. Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

 

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu  byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 • 3.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb.,. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú újmu.

 

 1. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania
 • 3.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže  dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 • 3.2. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 • 3.3. Nemôžeme  Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania webového rozhrania vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku  straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.
 • 5.4. Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla a to v plnej výške.

  Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1.9.2016

 

Jednotka v úprave vody

Na našom webe využívame cookies, ktoré nám pomáhajú skvalitniť naše služby. Pokračovaním v prehliadaní webu s tým súhlasíte. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít

TOPlist