Nízke či vysoké pH vody

pH vody

Limity pre teplú vodu: 6,5 až 9,5

Viditeľné prejavy
  • Bez prejavov
Riziká
  • Pri nízkom pH: korózia, uvoľňovanie kovov z potrubia do vody
  • Pri vysokom pH: vznik zrazenín, tvorba vodného kameňa

Úprava pH vody

  • Dávkovanie kyselín a zásad, filtrácia cez zásadité minerálne materiály

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zrážková (dažďová) voda je prirodzene mierne kyslá. Ešte nedávno, keď sa príliš neriešili emisie do atmosféry, sa táto vlastnosť znečistením ovzdušia ešte prehĺbila a vyskytli sa tzv. kyslé dažde. Ďalej môže za kyslosťou vody stáť rozpustený oxid uhličitý pochádzajúci z geologického podložia (v prípade minerálnych vôd). Rozpúšťanie minerálov, naopak, spôsobuje vyššiu zásaditosť vody.

Kyslá voda má výrazne zosilnený korozívny účinok. Narušuje nielen kovy, ale aj betón a iné stavebné materiály. Ťažké kovy, ktoré by sa inak ťažko rozpúšťali, sa v kyslej vode rozpúšťajú ľahšie a vyskytujú sa v nej vo svojej toxickejšej podobe. Hodnota pH kyslých vôd je nižšia než rozsah povolený pre pitnú vodu. Zvýšenie pH možno dosiahnuť dávkovaním rôznych chemikálií (hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, uhličitan sodný – sóda a pod.) Ďalšou možnosťou je filtrácia vody cez ľahko rozpustný minerálny materiál.

Zásadité vody pôsobia, naopak, inkrustačne. Vytvárajú nánosy vodného kameňa, zanášajú potrubie a zariadenia. Zvlášť keď je v takejto vode prítomný vápnik. Hodnota pH zásaditých vôd je vyššia než rozsah povolený pre pitnú vodu. Zníženie možno dosiahnuť dávkovaním roztokov kyselín (chlorovodíková, sírová).

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti