Urán vo vode

Urán vo vode

Celková aktivita alfa 0,2 Bq/l, samotný urán v budúcnosti pravdepodobne 0,010 mg/l (t. j. 10 µg/l)

Prejavy
  • Bez farby, chuti či zápachu
Riziká
  • Ožiarenie, toxicita

Odstraňovanie uránu z vody

  • Princip řešení adsorpcia na železitom materiáli alebo na špeciálnom ionexe

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Urán sa do vody môže dostať z horninového podložia. Ťažba a odpady z nej môžu uvoľňovanie uránu do prostredia uľahčiť. Nebezpečenstvo uránu spočíva jednak v jeho rádioaktivite, a jednak v jeho toxicite ako ťažkého kovu. Urán má tendenciu sa v tele akumulovať.

Odstránenie z vody sa vykonáva adsorpciou na vhodný materiál. Tento proces je jednorazový, adsorpčný materiál sa po vyčerpaní kapacity musí odborne zlikvidovať ako nebezpečný rádioaktívny odpad.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti