Chloridy vo vode

Chloridy ve vodě

Limity pre pitnú vodu:100 mg/l (250 mg/l ak pochádzajú chloridy z geologického podložia)

Prejevy
  • Pri výraznom prekročení limitu môže dôjsť k slanej chuti vody
  • Inak bez farby, bez chuti, bez zápachu
Riziká
  • Vyššia korózia kovových zariadení

Odstránením chloridová z vody

  • Princíp riešenia: reverzná osmóza.

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Chloridy sú esenciálnym prvkom pre živé organizmy, človeka nevynímajúc. Vo vode sú jednou z najbežnejších zložiek. Nie sú teda nijako zdraviu škodlivé. Ich nadbytok sa však prejavuje vyšším korozívnym účinkom vody na kovové materiály. Príliš slaná voda môže mať negatívne účinky na zavlažované rastliny, v takom prípade je však lepšie riadiť sa konduktivitou vody než obsahom chloridov (pozri konduktivitu/vodivosť).

Do podzemnej vody sa chloridy dostávajú zriedka, v prípade špecifického podložia. V povrchovej vode v riekach ich obsah postupne rastie smerom k ústiu rieky do mora. Do povrchových vôd sa dostávajú buď ľudskou činnosťou, alebo z výlučkov a zvyškov živých organizmov. Ionexy používané na odstraňovanie dusičnanov (anexy) uvoľňujú chloridy do vody v rámci výmeny iónov (odoberú z vody škodlivé dusičnany a namiesto nich uvoľnia neškodné chloridy).

Pri znižovaní obsahu chloridov sa používa reverzná osmóza. V prímorských oblastiach sa táto technológia používa napríklad na odsoľovanie morskej vody. Pretože reverzná osmóza zbavuje vodu všetkých minerálov (demineralizácia) takmer úplne, používa sa tzv. bajpas. Časť vody preteká bajpasom okolo a za reverznou osmózou sa zmieša s vodou demineralizovanou, aby sa docielil vhodný obsah minerálov.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti