Konduktivita (vodivosť) vody

Konduktivita (vodivosť) vody

Limity pre pitnú vodu: 125 mS/m (tj. 1250 µS/cm)

Prejavy
  • Zvýšená tvorba nánosov, slaná či iná chuť vody
Riziká
  • Poškodenie prístrojov, tvorba nánosov, korózia

Odstraňovanie zvýšenej vodivosti vody

  • Princíp: reverzná osmóza, iónová výmena

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Vodivosť je ukazovateľ celkového množstva rozpustených minerálov obsiahnutých vo vode. Dažďová voda má vodivosť nízku, voda odpadová alebo na dolných tokoch riek zase vyššiu. Vyššia vodivosť sama o sebe nepôsobí zdravotné problémy. Naopak, minerálne vody (t. j. vody z vysokým obsahom minerálov) sú často liečivé. Z hľadiska dlhodobej konzumácie však príliš mineralizovaná voda nie je ideálna.

V priemysle príliš mineralizovaná voda spôsobuje mnoho problémov. Má vyššie korozívne a inkrustačné účinky, zanáša citlivé prístroje a znehodnocuje produkty. Na priemyselnú demineralizáciu vody sa bežne používajú reverzné osmózy, ktoré sú schopné odstrániť bežne 99 % všetkých minerálov. Voda po reverznej osmóze dosahuje vodivosť okolo 10 – 20 µS/cm. V prípade, že je potrebná nižšia vodivosť, možno za reverznú osmózu zaradiť ešte ionexovú demineralizačnú patrónu. Tá dokáže vodivosť znížiť na hodnoty nižšie ako 1 µS/cm.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti