Pesticídy vo vode

Pesticidy

Limity pre pitnú vodu: 0,5 µg/l celkové pesticídy (hodnota všetkých), jednotlivé pesticídy 0,1 µg/l (t. j. 0,0001 mg/l)

Prejavy
  • Bez farby, chuti či zápachu
Riziká
  • Rôzne chronické zdravotné ťažkosti

Odstraňování pesticidů z vody

  • Princíp adsorpcia, reverzná osmóza

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Pesticídy sú látky určené na ochranu rastlín a ďalších produktov pred škodcami. Patrí sem široká škála látok so zameraním na rôzne škodce. Z hľadiska kvality vody sú najvýznamnejšie poľnohospodárske postreky, ktoré sa splachovaním dostávajú do vôd povrchových a vsakovaním do pôdy až do vôd podzemných. Najčastejšie sa teda vyskytujú v poľnohospodársky intenzívne využívaných oblastiach.

Všetky pesticídy sú do istej miery jedy. Vďaka pokročilej legislatíve a výskumu sú však v súčasnosti povolené predovšetkým také, ktoré sú pre človeka a životné prostredie menej nebezpečné a nemajú tendenciu v prostredí dlhodobo zostávať (a dávky, ak sú pri aplikácii dodržiavané, sú zvolené tak, aby boli čo najnižšie pri zachovaní účinnosti na škodcov). Vplyv pesticídov na ľudské zdravie zatiaľ nie je spoľahlivo preskúmaný a môže sa výrazne líšiť podľa konkrétneho pesticídu alebo podľa ich zmesi.

Na odstraňovanie pesticídov sa najčastejšie používa adsorpcia na aktívne uhlie, na zníženie však možno použiť aj reverznú osmózu.

Naše produkty riešiace tento problém

Úprava vody pre priemysel i domácnosti