Reverzne osmózy pre domácnosti

Demineralizácia vody

Odstránenie až 99,8 %
všetkých látok z vody

  • Plošné odstránenie všetkých druhov znečistenia
  • Vysoká účinnosť až 99,8 %
  • Jediné riešenie pre atypické polutanty
  • Domácnosti, kaviarne, menšie prevádzky

+420 224 811 900

EuroClean Solid

Na čo reverzná osmóza slúži

Reverzná osmóza (R. O.) je zariadenie na veľmi jemnú filtráciu vody. Neprepustí ani rozpustené soli a výsledkom je takzvaná demineralizovaná voda (blíži sa svojou čistotou vode destilovanej). Mnohé aplikácie a zariadenia vyžadujú takúto čistú vodu.

Bežne sa s týmto stretávame v prípade naparovacej žehličky alebo chladičov automobilov, ale využíva sa tiež napr. v analytických laboratóriách. Ďalej možno reverznú osmózu použiť na zlepšenie kvality vody. V prípade, že voda nevyhovuje príliš vysokou konduktivitou (celkovým obsahom rozpustených látok), alebo ak obsahuje rôzne polutanty, ktoré nemožno odstrániť jedným zariadením, je ideálnym riešením reverzná osmóza.

Hoci nie je demineralizovaná voda (rovnako ako destilovaná voda) vhodná na pitie, je možné reverznou osmózou upravovať len časť vody a zvyšok viesť okolo tzv. bajpasom. V takomto prípade sa množstvo nečistôt vo vode zníži priamo úmerne s množstvom vody vedenej cez R. O. Napr. ak cez reverznú osmózu vedieme 40 % vody, všetky znečistenia sa o 40 % znížia. Najčastejšie sa takto R. O. používa na zníženie obsahu dusičnanov, ťažkých kovov či pesticídov.

Čistá voda

Ako reverzná osmóza funguje

Základnou súčasťou reverznej osmózy je membrána. Najčastejšie sa používajú ploché membrány zrolované do modulov valcovitého tvaru.

Surová voda sa do modulu tlačí pod vysokým tlakom (10 až 20 atmosfér), aby sa prekonal vysoký odpor membrány. Cez membránu pretečie len časť vody (60 – 80 %), takzvaný permeát. Toto je vyčistená a demineralizovaná voda. Zvyšok vody, nazývaný retentát alebo koncentrát, odteká do odpadu.

Koncentrát obsahuje všetky nečistoty obsiahnuté pôvodne v surovej vode. Reverzná osmóza má vysokú účinnosť. Väčšinu látok odstraňuje na 99 alebo viac percent, avšak niektoré sa odstraňujú s účinnosťou „len” 90 %.

Princip RO

Zapojenie

Jemné membrány sú pomerne náchylné na upchatie a na poškodenie voľným chlórom. Preto sa pred reverznú osmózu spravidla inštaluje mechanický predfilter, nastaví sa zmäkčenie, dechlorácia a v prípade, že je to potrebné, aj odstránenie železa a mangánu. Demineralizovaná voda vytekajúca z reverznej osmózy nemá dostatočný tlak, aby mohla byť priamo napojená na potrubie.

Preto sa za zariadenie inštaluje zásobník upravenej vody a domáca vodáreň (čerpadlo s tlakovou nádobou). V prípade, že ide o pitné použitie, inštaluje sa tiež bajpas. Na celú inštaláciu je teda potrebný dostatok miesta. Najjednoduchšie modely pre jeden kohútik možno inštalovať aj pod drez bez ďalších zariadení

Zapojenie RO

Vysoká účinnosť zariadenia

Širokospektrálna pôsobnosťt

Vysoká čistota vody

Naši klienti

Viac referencií

demineralizácia vodyodsoľovanie vodyodstránenie ťažkých kovov

Úprava vody pre priemysel i domácnosti